Uslovi korišćenja i politika privatnosti

1. O NAMA

Gradski Šifonjer doo Beograd (u daljem tekstu: Šifonjer) je privredno društvo registrovano u skladu sa zakonima Republike Srbije kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sedištem na adresi: Omladinskih brigada broj 216/21, matični broj: 21351580, PIB: 110451610. Delatnost Šifonjera je prodaja garderobe i aksesoara putem klijentu.

Poslovanje i pružanje usluga se obavlja online preko internet sajta gradskisifonjer.rs i u prodajnom salonu na adresi Suvoborska 19.

2. PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

Posetom internet sajta gradskisifonjer.rs i registracijom naloga prihvatate Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: OUP) Šifonjera koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa uslovima i pravilima koje primenjujemo.

Šifonjer zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune OUP-a. Za ugovorne odnose u koje su stupili Šifonjer i klijent, primenjuju se OUP koji je važio u vreme porudžbine od strane klijenta, što se smatra stupanjem u ugovorni odnos.

Usluge koje pruža Šifonjer i dostavljanje proučenih proizvoda će biti vršeni u skladu sa OUP koje klijenti prihvataju.

3. KLIJENT

Klijent u smislu i značenju OUP-a predstavlja potrošača fizičko lice koje stupa u ugovorni (pravni) odnos sa Šifonjerom za njegove lične potrebe i pruženu uslugu ne može koristiti u komercijalne ili u druge svrhe koje predstavljaju poslovnu aktivnost ili sticanje dobiti.

4. PREDMET USLUGA KOJE PRUŽA ŠIFONJER

Šifonjer pruža uslugu prodaje garderobe i aksesoara za Klijente (odevne predmete, obuću i sve što podrazumeva aksesoare) na platformi gradskisifonjer.rs.

Prodaja podrazumeva odabir proizvoda od strane Klijenta, a koji su ponuđeni na platformi gradskisifonjer.rs, dok se Šifonjer obavezuje da nakon plaćanja odabranih proizvoda iste dostavi Klijentu na označenu adresu.

5. REGISTRACIJA I KREIRANJE NALOGA NA gradskisifonjer.rs

Klijent je slobodan da se registruje i kreira nalog na internet prezentaciji gradskisifonjer.rs, te je u tom smislu registracija i kreiranje naloga nužno i neophodno da bi se koristila usluga Šifonjera.

Klijent je dužan da prati sva uputstva prilikom registracije i kreiranja naloga, te da u tom smislu popuni i/ili štiklira odgovarajuća polja neophodna za pružanje usluge klijentu. U suprotnom, Klijent neće imati mogućnost korišćenja naloga na gradskisifonjer.rs i njegovi zahtevi neće biti obrađeni kod Šifonjera, te u tom smislu Klijentu neće biti pružena usluga.

Klijent je dužan da u odgovarajuća polja unese svoje podatke koji su ispravni, tačni, jasni i važeći. U slučaju da Šifonjer utvrdi da podaci nisu tačni i važeći i/ili se zloupotrebljavaju, Šifonjer ima diskreciono pravo da ugasi taj nalog i da onemogući konkretnog klijenta da ponovo kreira nalog na platformi gradskisifonjer.rs.

Podaci koji su neophodni da Klijent unese su:

 • ime i prezime,

 • e-mail adresu,

 • adresa stanovanja/adresu za dostavljanje,

 • kontakt telefon,

 • da kreira šifru svog naloga,

 • pol.

Klijent mora koristiti svoj nalog tako da svede mogućnost zloupotrebe na najmanju moguću meru, te svoj nalog ne sme deliti ili davati na korišćenje trećim licima.

6. STUPANJE U UGOVORNI ODNOS

Internet prezentacija gradskisifonjer.rs kao takva ne stvara obavezujuću i opštu ponudu za Šifonjer.

Klijent koji preko svog naloga bude poručivao proizvode, od Šifonjera će dobiti potvrdu prijema naloga putem e-mail-a koji je registrovao, što će se smatrati da je došlo do saglasnosti volja između Klijenta i Šifonjera i sledstveno tome zaključenju ugovora sa bitnim elementima koji su određeni u OUP-u.

Šifonjer zadržava pravo da kontaktira Klijenta u cilju provere tačnosti podataka i porudžbine.

7. VRSTE USLUGA I CENE

Registracija i kreiranje naloga na platformi gradskisifonjer.rs se vrši bez obaveze prethodne novčane uplate Klijenta u korist Šifonjera.

Šifonjer svojim Klijentima nudi tri vrsta usluga, a čija cena zavisi od izbora usluge za koju se Klijent opredelio.

Šifonjer zadržava pravo da se boja poručenog proizvoda razlikuje u odnosu na boju prikazanu na internet platformi gradskisifonjer.rs, odnosno Šifonjer u tom smislu ne daje garanciju Klijenta da će isporučeni proizvod biti identične boje u odnosu na boju prikazanu na internet platformi gradskisifonjer.rs

7.1. USLUGA #1 – GŠ KUTIJA

Usluga #1 – GŠ KUTIJA obuhvata odabranu kombinaciju od strane Klijenta, a koja je u ponudi Šifonjera. Klijent će biti informisan o ceni svakog pojedinačnog artikla prilikom odabira istog.

Dostavljanje GŠ KUTIJA-e je besplatna na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju da neka od veličina artikala iz GŠ KUTIJA-e nije odgovarajuća Klijentu u smislu veličine, Klijent ima pravo na zamenu, u kom slučaju vraća primljeni artikl, a Šifonjer mu šalje novi.

Klijent ima na raspolaganju mogućnost da vrati artikle iz GŠ KUTIJA-e u roku od 14 dana od dana prijema, putem koverte koja se nalazi u GŠ KUTIJA-i.

7.2. USLUGA #2 – ŠIVENJE PO MERI

Klijent može da se opredeli za ovu uslugu putem upita koji se nalazi na sajtu gradskisifonjer.rs. popunjavanjem upita na sajtu ili dolaskom u prodajni salon Šifonjera. Za pružanje USLUGE #2 – ŠIVENJE PO MERI neophodno je da Klijent dođe u prodajni salon Šifonjera u cilju preduzimanja svih koraka neophodnih za pružanje ove usluge (uzimanje mera, dobijanje informacija o zahtevima Klijenta itd.).

Nakon postignutog dogovora modni kreator Šifonjera će pristupiti izradi haljine prema instrukcijama Klijenta. Klijent je saglasan da će u slučaju potrebe (npr. probe tokom izrade) pristupi prodajnom salonu Šifonjera, a kako bi Šifonjer na adekvatan način izvršio svoju obavezu.

Cena ove usluge zavisi od složenosti prilikom izrade haljine i izabranog materijala. Tačan iznos cene će pre izrade biti prezentovan Klijentu, koji se mora izjasniti sa ponudom Šifonjera u roku od 3 dana.

Po postignutom sporazumu, Klijent se obavezuje da avansno plati iznos od 50% od dogovorene cene, dok se ostatak isplaćuje po preuzimanju gotovog modela.

7.3. USLUGA #3 - ONLINE PRODAVNICA

Klijent može da se opredeli za ovu uslugu poručivanjem garderobe i aksesoara koji su prezentovani na platformi gradskisifonjer.rs, a Šifonjer se obavezuje da mu poručene artikle dostavi na kućnu adresu.

Isporuka poručenih artikala je besplatna na teritoriji Republike Srbije.

8. ISPORUKA

Nakon što Klijent izabere željeni paket i isti poruči, Šifonjer poručeni paket dostavlja Klijentu u roku od 5 radnih dana.

Izuzetno, prilikom pružanja USLUGE #2 – ŠIVENJE PO MERI, Šifonjer izrađenu haljinu dostavlja Klijentu u roku od 5 radnih dana od dana završene izrade, a o čemu će Klijent biti prethodno obavešten.

9. PLAĆANJE

9.1. Opšte odredbe o plaćanju

Plaćanje usluga koje Šifonjer pruža putem sajta gradskisifonjer.rs vrši se putem platnih kartica ili nalogom za uplatu. Plaćanje cene za uslugu se obavlja u celosti po poručivanju usluge za koju se Klijent opredelio.

Izuzetno, USLUGA #2 – ŠIVENJE PO MERI se plaća avansno 50% od dogovorene cene, dok se ostatak isplaćuje po preuzimanju gotovog modela.

Klijent je slobodan da samostalno izabere način plaćanja.

Ukoliko Klijent odabere plaćanje putem naloga za uplatu, Šifonjer će Klijentu na e-mail adresu proslediti popunjen nalog za uplatu koji Klijent treba da realizuje. Nakon evidentirane uplate kod Šifonjera, Klijentova porudžbina postaje aktivna i Šifonjer otpočinje sa njenom obradom. Ukoliko Klijent ne izvrši plaćanje u roku od 2 radna dana od dana prijema instrukcija od Šifonjera, porudžbina se smatra otkazanom i Šifonjer neće imati bilo kakvu obavezu prema Klijentu.

Ukoliko Klijent odabere plaćanje platnom karticom, nakon poručivanja odabranih artikala, Klijent će biti upućen na portal poslovne banke u Republici Srbiji, a gde će se dalje realizovati plaćanje. U tom smislu, Šifonjeru neće biti dostupne informacije o platnim karticama.

Ukoliko su cene izražene u stranoj valuti, Šifonjer se obavezuje da Klijentu predoči sledeću izjavu o konverziji:

„Sva plaćanja se vrše u zvaničnoj srpskoj valuti – dinar (RSD). Klijentu će biti naplaćen iznos sa platne kartice u dinarima i to putem konverzije cene izražene u stranoj valuti u srpski dinar po važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom naplate sa Klijentove platne kartice, isti iznos se konvertuje u lokalnu valutu prema važećem kursu banke izdavaoca platne kartice Klijenta. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od prvobitne cene istaknute na web stranici Šifonjera.“

Prilikom procesa kupovine i plaćanja, lični i adresni podaci Klijenta koji se predočavaju Šifonjeru smatraju se poslovnom tajnom.

Šifonjer se obavezuje da neće prodavati, naručivati, obezbeđivati ili razmenjivati Klijentovo ime, druge informacije o Klijentu (broj telefona, e-mail adresa itd.) ili eventualne informacije o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organ, u skladu sa zakonom.

Ukoliko Šifonjer namerava da Klijentu šalje promotivni materijal koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, Šifonjer se obavezuje da će Klijenta obavestiti unapred i pružiti mu mogućnost da odbije učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na e-commerce prodajnom mestu.

Šifonjer se obavezuje da od Klijenta neće zahtevati i arhivirati, u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Ukoliko Klijent odustane od kupovine i u rokovima propisanim OUP vrati dostavljene artikle, Šifonjer se obavezuje da mu novac vrati na tekući račun sa kog je plaćanje izvršeno. Tom prilikom, Šifonjer vraća Klijentu iznos koji je Klijent uplatio.

Šifonjer se obavezuje da povraćaj izvrši isključivo preko VISA EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Šifonjer će se obratiti Odeljenju za platne kartice, POS terminalu i bankomate, slanjem dopisa na memorandumu na fax (011) 209-14-08ili elektronskom poštom sa naznakom Subject-a „Storno Transakcije“ na adresu kartice_finansije@bancaintesabeograd.com a koji će sadržati sledeće obavezne stavke:

 • Opis razloga povraćaja sredstava odnosno storniranja transakcije

  • Datum/vreme transakcije

  • Iznos transakcije

  • Iznos transakcije koji se stornira (ukoliko je u pitanju deo transakcije)

  • Podatke o transakciji: PAYMENT_ID, TRANSACTION_ID, AUTH_CODE

  • Naziv e-commerce prodajnog mesta Šifonjera na kome je izvršena

  • Dostupne podatke o kupcu (ime i prezime)

 • Potpis odgovornog lica Šifonjera

 • Pečat Šifonjera.

Ukoliko se iz bilo kog razloga ispostavi da roba/usluga za koju su rezervisana sredstva na računu Klijenta, neće biti isporučena, Šifonjer se obavezuje da inicira proceduru ukidanja rezervisanih sredstava (storno DMS1) koja podrazumeva da se Šifonjer obrati Odeljenju za platne kartice, POS terminale i bankomate, slanjem dopisa na memorandumu na fax (011) 310-88-18 ili elektronskom poštom sa naznakom Subject-a „Storno Transakcije“ na adresu kartice_autorizacija@bancaintesabeograd.com a koji sadrži sledeće obavezne stavke:

 • Opis razloga ukidanja rezervisanih sredstava,

  • Datum/vreme transakcije

  • Iznos transakcije

  • Iznos transakcije koji se stornira (ukoliko je u pitanju deo transakcije)

  • Podatke o transakciji: PAYMENT_ID, TRANSACTION_ID, AUTH_CODE

  • Naziv e-commerce prodajnog mesta Trgovca na kome je izvršena transakcija

  • Dostupne podatke o kupcu (ime i prezime)

 • Potpis odgovornog lica Šifonjera

 • Pečat Šifonjera.

Usluge koje Šifonjer pruža u svom prodajnom salonu, Klijent može platiti u gotovini ili platnom karticom na licu mesta.

9.2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Šifonjer se obavezuje da na e-commerce prodajnom mestu predoči opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji. Šifonjer će na prodajnom mestu koristiti sledeću izjavu:

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni na našem sistemu.“

9.3. Povraćaj sredstava

Šifonjer se obavezuje da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj neplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Šifonjer će na prodajnom mestu koristiti sledeću izjavu:

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Šifonjera obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“

10. REKLAMACIJE

Svi odevni predmeti (modne kreacije) koji se dostavljaju Klijentu su pre dostave detaljno pregledani i otpremljeni su neoštećeni. Odevni predmeti se pakuju u standardizovanu kutiju Šifonjera sa njegovim znakom kako bi Klijent primio odevne predmete u urednom stanju i neoštećene.

Klijent ima pravo na reklamaciju modnog stila u sledećim slučajevima:

 • ukoliko je u pitanju pogrešna veličina (broj) odevnog predmeta,

 • ukoliko je modna kreacija (odevni predmet) oštećena ili ukoliko ima neki drugi nedostatak.

U slučaju reklamacije, Klijent mora najkasnije u roku od 14 dana od dana preuzimanja paketa obavestiti Šifonjer putem telefona ili putem e-mail-a o razlogu reklamacije sa kratkim obrazloženjem. Klijent je dužan da modni stil u istom roku (14 dana od dana prijema) pošalje Šifonjeru zajedno sa Izjavom o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, koja je dostupna na Internet platformi Šifonjera.

Šifonjer postupa po reklamaciji na različite načine u zavisnosti od vrste reklamacije.

Ukoliko je reklamacija zbog pogrešne veličina odevnog predmeta ili obuće, Šifonjer će poslati Klijentu novi odevni predmet ili obuću o svom trošku.

Ukoliko je reklamacije zbog toga što je poručeni artikal oštećen, Šifonjer će pre svega ispitati osnovanost reklamacije, odnosno da li je predmet poslat Klijentu oštećen ili se zbog nekog nedostatka ne može upotrebiti. U slučaju da se ustanovi da je reklamacija Klijenta osnovana, Šifonjer ima diskreciono pravo da li će izvršiti povraćaj novca Klijentu na njegov tekući račun ili mu dostaviti ispravan artikl o svom trošku (plaćanje poštarine).

Ukoliko se Klijent odluči da vrati poručene artikle, potrebno je da ih pošalje na sledeću adresu: Suvoborska 19, 11030 Beograd.

11. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Šifonjer se obavezuje da će čuvati privatnost svih Klijenata. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o Klijentima i podaci neophodni za poslovanje Šifonjera i pružanje usluga Klijentima u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podaci se koriste samo i isključivo za sastavljanje modnih kombinacija za Klijente.

Svi podaci o Klijentima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Šifonjeru su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti svakog Klijenta.

Šifonjer će podatke čuvati u svojoj bazi podataka, te će u tom smislu preduzeti sve neophodne pravne i faktičke radnje da ih zašiti i učini nedostupnim trećim licima i samim tim spreči njihovu zloupotrebu.

Šifonjer može da obelodani bilo koju informaciju kako bi ispunio zakonske zahteve od strane nadležnog suda ili državnog organa, međutim uvek pod uslovom da će o tim okolnostima obavestiti Klijenta kako bi on imao mogućnost da se brani, zaštiti ili da ograniči takvo širenje ili obelodanjivanje podataka o ličnosti i dalje pod uslovom da Šifonjer obelodani samo onaj deo informacije koji je zakonski obavezan da obelodani.

Klijent ima pravo da svoje podatke koje je uneo pri registraciji opozove i zahteva njihovo brisanje. Nakon prijema zahteva za brisanje naloga i podataka Šifonjer će prebaciti Klijentov nalog iz statusa aktivan u status neaktivan, te izvršiti brisanje u daljem roku od 7 dana.

12. INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na platformi gradskisifonjer.rs kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Šifonjera i ne mogu se koristiti bez njegove prethodne saglasnosti. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na platformi gradskisifonjer.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

13. ZAKONSKI OKVIR

Šifonjer prilikom pružanja usluga je dužan da postupa u skladu sa sledećim zakonskim propisima:

 • Zakon o elektronskoj trgovini,

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,

 • Zakon o zaštiti potrošača,

 • Zakon o obligacionim odnosima,

 • kao i svi drugi relevantni propisi koji se primenjuju na odnos Šifonjera kao pružaoca usluga i Klijenata.

14. KONTAKT PODACI

Za dodatne informacije i razjašnjenja o poslovanju i uslugama koje pruža Šifonjer možete dobiti na:

Dobrodošli u GŠ

Kreiraj nalog

Resetovanje lozinke

Pitaj stilistu

Ukoliko imate bilo koja pitanja za naše stiliste, možete nam poslati poruku, a mi ćemo Vam odgovoriti.