Uslovi korišćenja

1. O NAMA

Gradski Šifonjer doo Beograd (u daljem tekstu: Šifonjer) je privredno društvo registrovano u skladu sa zakonima Republike Srbije kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sedištem na adresi: Omladinskih brigada broj 216/21, matični broj: 21351580, PIB: 110451610. Delatnost Šifonjera se ogleda u sistemu izbora ličnog modnog stila za svakog klijenta posebno i distribucije izabranih modnih kreacija lično klijentu.

Poslovanje i pružanje usluga se obavlja online preko internet sajta gradskisifonjer.rs.

2. PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

Posetom internet sajta gradskisifonjer.rs i registracijom naloga prihvatate Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: OUP) Šifonjera koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa uslovima i pravilima koja primenjujemo.

Šifonjer zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune OUP-a. Za ugovorne odnose u koje su stupili Šifonjer i klijent, primenjuju se OUP koji je važio u vreme porudžbine od strane klijenta, što se smatra stupanjem u ugovorni odnos.

Usluge koje pruža i dostavljanja će biti vršena u skladu sa OUP koje klijenti prihvataju.

3. KLIJENT

Klijent u smislu i značenju OUP-a predstavlja potrošača fizičko lice koje stupa u ugovorni (pravni) odnos sa Šifonjerom za njegove lične potrebe i pruženu uslugu ne može koristiti u komercijalne ili u druge svrhe koje predstavljaju poslovnu aktivnost ili sticanje dobiti.

4. PREDMET USLUGA KOJE PRUŽA ŠIFONJER

Šifonjer pruža usluge izbora modnog stila za Klijente (odevne predmete, obuću i sve što podrazumeva aksesoare) na osnovu podataka koje je Klijent dostavio Šifonjeru na osnovu registracije i pravljenja naloga na platformi gradskisifonjer.rs.

5. REGISTRACIJA I KREIRANJE NALOGA NA gradskisifonjer.rs

Klijent je slobodan da se registruje i kreira nalog na internet prezentaciji gradskisifonjer.rs, te je u tom smislu registracija i kreiranje naloga nužno i neophodno da bi se koristila usluga Šifonjera.

Klijent je dužan da prati sva uputstva prilikom registracije i kreiranja naloga, te da u tom smislu popuni i/ili štiklira odgovarajuća polja neophodna za pružanje usluge klijentu. U suprotnom, Klijent neće imati mogućnost korišćenja naloga na gradskisifonjer.rs i njegovi zahtevi neće biti obrađeni kod Šifonjera, te u tom smislu Klijentu neće biti pružena usluga.

Klijent je dužan da u odgovarajuća polja unese svoje podatke koji su ispravni, tačni, jasni i važeći. U slučaju da Šifonjer utvrdi da podaci nisu tačni i važeći i/ili se zloupotrebljavaju, Šifonjer ima diskreciono pravo da ugasi taj nalog i da onemogući konkretnog klijenta da ponovo kreira nalog na platformi gradskisifonjer.rs.

Podaci koji su neophodni da Klijent unese su:

• ime i prezime,
• adresu,
• e-mail adresu,
• da kreira šifru svog naloga,
• broj mobilnog telefona.

Klijent mora koristiti svoj nalog tako da svede mogućnost zloupotrebe na najmanju moguću meru, te svoj nalog ne sme deliti ili davati na korišćenje trećim licima.

6. STUPANJE U UGOVORNI ODNOS

Internet prezentacija gradskisifonjer.rs kao takva ne stvara obavezujuću i opštu ponudu za Šifonjer.

Klijent koji preko svog naloga bude zahtevao od Šifonjera modni stil i modne kreacije će dobiti potvrdu prijema naloga putem e-mail, što će se smatrati da je došlo do saglasnosti volja između Klijenta i Šifonjera za pružanje usluge modnog stila i sledstveno tome zaključenju ugovora sa bitnim elementima koji su određeni u OUP-u.

Na osnovu podataka i informacija koje je Klijent dostavio preko gradskisifonjer.rs, Šifonjer će izabrati modne kreacije i stil i poslati mu na adresu po maloprodajnoj ceni u zavisnosti od modnog brenda koji je izabran. Izbor modnih kreacija i stila za Klijenta je potpuno diskreciono pravo Šifonjera, te u tom smislu Klijent nema pravo da zahteva slanje tačno određenih modnih kreacija od konkretnog modnog brenda.

Šifonjer zadržava pravo da pozove Klijenta telefonom u cilju provere tačnosti podataka i porudžbine.

7. REGISTRACIJA I CENA USLUGE

Registracija i kreiranje naloga na platformi gradskisifonjer.rs se vrši bez obaveze prethodne uplate Klijenta u korist Šifonjera.

Cena usluge Šifonjera za izbor modnog stila se može plaćati na dva načina u zavisnosti od izbora klijenta, i to:

• 3.500,00 dinara (slovima: tri hiljade petstotina dinara) za pojedinačan izbor modnog stila koji će se plaćati prilikom isporuke (preuzimanja) modnog stila. Radi otklanjanja nejasnoća, Klijent je dužan da plati iznos od 3.500,00 dinara prilikom svakog pojedinačnog modnog stila koji je izabrao Šifonjer, ili
• 9.500,00 dinara (slovima: devet hiljade petstotina dinara i 00/100) u jednokratnom iznosu za korišćenje usluga Šifonjera bez ograničenja. Radi otklanjanja nejasnoća, iznos od 9.500,00 dinara se plaća samo jednom i jednokratno uz prvu porudžbinu, odnosno pri preuzimanju (isporuci) modne kreacije i stila koji je izabran od strane Šifonjera. Klijent će imati mogućnost da koristi ubuduće usluge Šifonjera bez dodatnih troškova ili naknada, samo uz obavezu plaćanja modnih kreacija koji budu izabrani i dostavljeni od strane Šifonjera.

8. ISPORUKA MODNOG STILA I PLAĆANJA

Šifonjer je dužan da Klijentu isporuči izabrani modni stil u roku od 3 radna dana od dana kada je poručen preko gradskisifonjer.rs. Rok od 3 radna dana se računa počev od prvog narednog radnog dana od dana kada je izvršena porudžbina modnog stila (Na primer: porudžbina je izvršena u petak, rok od 3 radna dana se računa od ponedeljka kao narednog radnog dana i Šifonjer je dužan da dostavi Klijentu modni stil najkasnije do srede koja predstavlja treći radni dan).

Pre slanja modnog stila, Šifonjer će putem telefona ili e-mail-a obavestiti Klijenta o tačnom iznosu koji se mora platiti pouzećem u trenutku isporuke modnog stila.

Plaćanje modnog stila se vrši pouzećem, u trenutku dostave paketa modnog stila na adresu označenu u nalogu Klijenta.

Klijent je dužan da plati i poštarinu za isporučeni paket modnog stila. Klijent je dužan da odmah po prijemu modnog stila izvrši pregled kvaliteta, u suprotnom gubi prava na prigovore po osnovu materijalnih nedostataka robe.

9. REKLAMACIJE NA MODNI STIL

Svi odevni predmeti (modne kreacije) koji se dostavljaju Klijentu su pre dostave detaljno pregledani i otpremljeni su neoštećeni. Odevni predmeti se pakuju u standardizovanu kutiju Šifonjera sa njegovim znakom kako bi Klijent primio odevne predmete u urednom stanju i neoštećene.

Klijent ima pravo na reklamaciju modnog stila u sledećim slučajevima:

• ukoliko je u pitanju pogrešna veličina (broj) odevnog predmeta,
• ukoliko je modna kreacija (odevni predmet) oštećena ili ukoliko ima neki drugi nedostatak,
• ukoliko modni stil nije odgovarajući za Klijenta (da mu nije odgovarajući za njegov “ukus“).

U slučaju reklamacije, Klijent mora najkasnije u roku od 1 radnog dana od dana preuzimanja paketa obavestiti Šifonjer putem telefona ili putem e-mail-a o razlogu reklamacije sa kratkim obrazloženjem. Klijent je dužan da modni stil u istom roku (1 radni dan od dana prijema) pošalje Šifonjeru gde će trošak poštarine po reklamaciji snositi Šifonjer.

Šifonjer postupa po reklamacije na različite načinu u zavisnosti od vrste reklamacije. Ukoliko je reklamacija zbog pogrešne veličina odevnog predmeta ili obuće, Šifonjer će poslati Klijentu novi odevni predmet ili obuću o svom trošku, odnosno Šifonjer snosi trošak poštarine.

Ukoliko je reklamacije zbog toga što je odevni predmet ili obuća oštećena, Šifonjer će pre svega ispitati osnovanost reklamacije, odnosno da li je predmet poslat Klijentu oštećen ili se zbog nekog nedostatka ne može upotrebiti. U slučaju da se ustanovi da je reklamacija Klijenta osnovana, Šifonjer ima diskreciono pravo da li će izvršiti povraćaj novca Klijentu na njegov tekući račun ili putem pošte ili mu dostaviti ispravan odevni predmet ili obuću o svom trošku (plaćanje poštarine).

Ukoliko se reklamacija Klijenta odnosi na to da mu modni stil ne odgovora, Šifonjer ima pravo da mu izabere novi modni stil ili da mu izvrši povraćaj novca na način određen u OUP-u.

Isporuka modnog stila po reklamaciji se vrši u roku od 3 radna dana od dana prijema reklamiranog modnog stila.

Odevni predmet ili obuća se po reklamaciji šalje na sledeću adresu: Svetogorska broj 13/9, 11000 Beograd.

10. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Šifonjer se obavezuje da će čuvati privatnost svih Klijenata. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o Klijentima i podaci neophodne za poslovanje Šifonjera i pružanje usluga Klijentima u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podaci se koriste samo i isključivo za sastavljanje modnih kombinacija za Klijente.

Svi podaci o Klijentima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Šifonjeru su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti svakog Klijenta.

Šifonjer će podatke čuvati u svojoj bazi podataka, te će u tom smislu preduzeti sve neophodne pravne i faktičke radnje da ih zašiti i učini nedostupnim trećim licima i samim tim spreči njihovu zloupotrebu.

Šifonjer može da obelodani bilo koju informaciju kako bi ispunio zakonske zahteve od strane nadležnog suda ili državnog organa, međutim uvek pod uslovom da će o tim okolnostima obavestiti Klijenta kako bi on imao mogućnost da se brani, zaštiti ili da ograniči takvo širenje ili obelodanjivanje podataka o ličnosti i dalje pod uslovom da Šifonjer obelodani samo onaj deo informacije koji je zakonski obavezan da obelodani.

Klijent ima pravo da svoje podatke koje je uneo pri registraciji opozove i zahteva njihovo brisanje. Nakon prijema zahteva za brisanje naloga i podataka Šifonjer će prebaciti Klijentov nalog iz statusa aktivan u status neaktivan, te izvršiti brisanje u daljem roku od 24 sata.

11. INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na platformi gradskisifonjer.rs kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Šifonjera i ne mogu se koristiti bez njegove prethodne saglasnosti. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na platformi gradskisifonjer.rs smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

12. ZAKONSKI OKVIR

Šifonjer prilikom pružanja usluga je dužan da postupa u skladu sa sledećim zakonskim propisima:

• Zakon o elektronskoj trgovini,
• Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,
• Zakon o obligacionim odnosima,
• kao i svi drugi relevantni propisi koji se primenjuju na odnos Šifonjera kao pružaoca usluga i Klijenata.

13. KONTAKT PODACI

Za dodatne informacije i razjašnjenja o poslovanju i uslugama koje pruža Šifonjer možete dobiti na:

• kontakt telefon: 069 237 0650
• e-mail: info@gradskisifonjer.rs